Ako prebieha oprava?

Repas, teda generálna oprava turbodúchadla znamená, že každé súčasti, ktoré podliehajú opotrebovaniu sú nahradené novými, pôvodných rozmerov, vlastností a kvality. Následne je predvedené potrebné vyváženie a zoradenie.

Táto oprava začína kompletnou demontážou dúchadla a vyhodnotením škôd. Zvyčajne je turbínová skriňa znova použiteľná. Je tak precízne opieskovaná a podrobená dôkladnej kontrole z hľadiska prípadných prasklín a podobne. V prípade, že nie je nijako poškodená, následuje dočistenie závitou, výmena/doplnenie svorníkov a ošetrenie špeciálnym transparentným lakom na liatinu, prípadne konzervačným olejom. V prípade, že je turbínová čásť poškodená, je dúchadlo vo väčšine prípadov videné ako nerepasovateľné, pretože taká oprava zvyčajne nie je cenovo rentabilná, ale sú prípady, kedy také riešenie je jediné možné.

Kompresorová skriňa nebýva problémom a ide ju u väčšiny typov dúchadiel nahradiť novým kusom, prípadne iným zdravým kusom. Použitá dúchadlová skriňa je pieskovaná a následne nalakovaná vysokoteplotným lakom na zlatiny hliníku, aby nedochádzalo k následnej oxidacií. Poškodená skriňa v zmysle škrabancov a rýh po deštrukcií kompresorového/dúchadlového kola je zvyčajne znovu použitá pre dúchadlá na ktorých je predvádzaná výkonnostná úprava (inštalácie väčšieho dm. kola), pretože poškodený materiál je odfrézovaný.

Ložiskový uzol dúchadla je často nahradený novým, kompletne zloženým a vyváženým kusom priamo od výrobcu. V takom prípade je u nás taký uzol pre istotu kontrolne prevážený, aby bolo vylúčené prípadné poškodenie pri preprave a podobne. Vybrané kusy použitých ložiskových skríň, ktoré nie sú poškodené, príliš zkorodované atď. sú opieskované, vyčistené v ultrazvuku a pokiaľ nevykazujú známky opotrebenia, najmä v oblasti piestneho krúžku na strane turbínovej komory, teda má-li tato část (jediná, ktorá môže byť opotrebovaná a to sice vplyvom zvýšenej ako axiálná, tak radiálna vôla) pôvodné rozmery a podarí sa ultrazvukom vyčistiť všetky olejové úsady a karbon, tak je osadená novými ložiskami, dúchadlovým kolom, turbínovým kolom s hriadeľmi a kryciou doskou. Takto zostavený kompletný stred dúchadla je následne vyvážený a testovaný na únik oleja, ako na strane kompresoru, tak na strane dúchadla. V prípade, že uzol vyhovuje vo všetkých bodoch, môže byť použitý ako plnohodnotná náhrada nového kusu.

Pneumatický pohon (actuator) dúchadla je vo väščine prípadov nahradený novým kusom a naozaj len ventily vo veľmi dobrom stave sú znovu použité a to po prísnej kontrole kvality. Po opieskovaní a nalakovaní je u každého takéhoto ventilu meraná únava jeho pružinového ústroja meraním podtlaku/tlaku v pomere ku zdvihu tiahla. Tento proces je kľúčový, pretože pokiaľ by neboli splnené potrebné kritéria, tak by dúchadlo následne nebolo možné správne nastaviť. Zoraďovacia stolica totiž znovu premeriava dráhu ťahu regulácie vzhľadom k podtlaku/tlaku a to v súčinnosti s meraním protitlaku dúchadla, ktoré je "zatvorené" do výkonu.

Elektrický pohon dúchadla je kompletne rozobratý a v prípade, keď nie je poškodená radiaca elektronika pohonu, je možné ju repasovať. Vtedy je osadený nový motor, slimákové ústrojenstvo a mazivo.

Disk regulačných lopatiek je väčšinou menený za nový. Len starostlivo vybrané kusy je možné za určitých okolností použiť znovu. 

Vyváženie dúchadlá je jeden z najdôležitejších krokov, ktorý má bezprostredný vplyv na jeho životnosť a opotrebovanie jeho ložísk behom prevozu. Ložiskové stredy vyvažujeme podľa typu buď vysokootáčkové v rozsahu 120.000-200.000 ot./min. pre osobný automobil alebo nízkootáčkové v rozsahu do 30.000 ot./min. pre väčšie dodávkové dúchadlá, traktory a nákladné vozidlá. Obvykle každé dúchadlo vyvažujeme o 20-40.000 ot./min. nad limit predpísaný výrobcom a vždy sa snažíme koeficient vibracii znížiť takmer k nule, vtedy má výrazne nižšiu hodnotu než toleruje výrobca. Každé vyvážovanie robíme na vyvažovacej stolici, ktorá je každoročne revidovaná a preskušaná výrobcom.

Nastavenie dúchadlá je ďalší dôležitý krok, pretože má zásadný vplyv na správnu funkciu celého dúchadla a čiastočne aj na jeho životnosť. V prípade, že se jedná o dúchadlo s premennou geometrií lopatiek, tak je nastavovacej stolici nastavený maximální protitlak dúchadla v pozícii plného výkonu, zdvih regulačného ťahu, podtlak pro dosiahnutí pozície plného výkonu a samozrejme predpätie pružiny pohonu. Teda bod, kedy začíná tiah pohonu reagovať na podtlak. Pokiaľ je dúchadlo vybavené elektrickým pohonom, tak je podľa typu dúchadla zaradený len maximálny protitlak. Zdvih horných medzí a spodných medzí je len testovaný. Ak sa jedná o typ dúchadla s obtokovou reguláciou, tak je použité iné zariadenie, ktoré meria len reakciu na tlak privádzaný do pohonu. Teda predpätie pružín a samozrejme dráhu klapky v závislosti na tlaku. Všetky parametre sú veľmi špecifické pre každý typ dúchadla a preto udržujeme obe dve naše nastavovacie stolice stále online v kontaktu so serverom výrobcu, aby sme mali neustále aktuálnu databázu turbodúchadiel.

Hlavná je samozrejme taká kvalita používaných náhradných dielov a to ako z hľadiska používaného materiálu k ich výrobe, tak z hľadiska spracovania. U hriadeľov a kolies  samozrejme tiež z hľadiska statického vyváženia a aerodynamiky. Aerodynamika je scela zásadná pre tichý chod dúchadlá a statického vyváženia je scela zásadná pre následné dynamické vyváženie celého rotora dúchadla. Pokiaľ je ložiskový uzol zložený z kvalitných súčiastok, tak obvykle nie je potrebná príliš veľká korekcia k dosiahnutiu požadovaného výsledku.

Toto je len krátky súhrn základných krokov a je teda jasné, že repasované turbodúchadlo nie je v žiadnom prípade jednoduchá záležitosť, ako sa mnohí domnievajú a starostlivo teda zvážte, komu svoje dúchadlo zveríte do opravy. Je potrebné mať na pamäti, že v České Republike je len málo firiem, ktoré sami zaisťujú celý proces opravy a sú vôbec vybavené na to, previesť opravu správne a teda vytvoriť plnohodnotný náhradný diel pro vaše vozidlo. Rozhodne doporučujeme vyhnúť sa najrôznejším priekupníkom a dať prednosť firme s vlastnou praxou a ideálne aj s diagnostickým zázemím pre prípadné budouce problémy. Veľmi často sa stretávame s tzv. zbytočnými repasmi, kedy dúchadlo síce vykazuje isté známky opotrebovania, ale na základe zlého diagnostikovaného problému je turbo menené zbytečne, čo samozrejme problém nevyrieši a následne je potreba prevziať zodpovednosť za servis, ktorý zlou diagnózou zpôsobil problém a zaistiť správnu funkciu vozidla ako celku. Bohužiaľ takovýchto prípadov je možno 50%, protože v dnešnej dobe mnoho servisov sú len  "vymeňovači" náhradných dielov a diagnostických práci s istým určením závady buď nie sú schopní vôbec, prípadne len vo veľmi obmedzenej miere. Je veľmi dôležité rozlišovať slová ako "diagnostik" a "mechanik", pretože to nie je to isté a mechanik se nestáva diagnostikom tým, že vlastní PC s diagnostickým káblom. Diagnostika je samostatný obor, ktorý je úzko spojený so znalosťami z oboru elektrotechniky, práce s osciloskopom, generátor atď. Mechanik zvyčajne dokáže vyčistiť pamäť závad a tým bývajú vyčerpané všetky diagnostické kapacity. Bohužiaľ závada "plniaci tlak nedosiahnutý" nie vždy signalizuje chybné dúchadlo. Dokonca vätšinou ani nie je  v silách jedného jedinca obsiahnuť kompletné portfolio značiek na našom trhu, ako z hľadiska hardwarového vybavenia, tak z hľadiska znalostí a je potrebné se vyhradiť na určitú značku.

Pred výmenou dúchadla tak venujte zvýšenú pozornosť faktu, či to je potreba.

 

Jaroslav Janoušek v.r.